Contact: 06-130 315 66 of info@buitenkind.net
Contact: 06-130 315 66 of info@buitenkind.net

Informatie

Alle informatie over Peuteropvang Buitenkind vindt u hier, zoals het aanmeldformulier, vakantierooster, het pedagogisch beleid en onze informatiebrochure. Ook vind u hier informatie over de oudercommissie, het laatste GGD rapport en informatie over de klachtencommissie.

Informatie voor ouders

Hieronder vindt u informatie over de peuteropvang, zoals: dagindeling, openingstijden en werkwijze. Mocht u meer of andere informatie willen, neem dan contact met ons op.

Bekijk informatie (pdf) Privacy verklaring (pdf) Meldcode kindermishandeling (pdf)

Aanmeldingsformulier

Wanneer u uw kind bij ons wilt aanmelden, download dan hieronder ons aanmeldformulier. En mail deze ingevuld naar ons toe, wij nemen dan contact met u op over de plaatsing.

Download aanmeldingsformulier (pdf)

Pedagogisch beleidsplan

De wijze van de begeleiding van de kinderen en de handelswijze van de leidsters hebben wij vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan. Deze vindt u hieronder.

Bekijk pedagogisch beleidsplan (pdf)

Inspectierapporten GGD

Wij worden minimaal eenmaal per jaar bezocht door de GGD, zij voeren in opdracht van de gemeente inspecties om te controleren of de wet kinderopvang juist wordt nageleefd. Het rapport van de laatste inspectie vindt u hieronder.

GGD inspectierapport 2020 (pdf) GGD inspectierapport 2019 (pdf)

Klachtencommissie

Heeft u een klacht dan zien wij graag dat u dit met ons bespreekt! Wij zullen er alles aan doen dit na tevredenheid op te lossen. Wij zijn aangesloten bij de geschillencommissie dagverblijven en peuterspeelzalen met het klachtenloket voor als u zich niet gehoord voelt.
www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Bekijk klachtenformulier Buitenkind (pdf) Geschillencommissie (pdf)

Oudercommissie

In de Wet Kinderopvang is vastgelegd dat elk kinderopvang verplicht is om een oudercommissie op te richten, om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van hun kinderen te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten van het beleid van de opvang. Ook Peuteropvang Buitenkind heeft een oudercommissie. Wij hechten heel veel waarden aan de mening en bevindingen van ouders en zijn dan ook heel blij met een zeer betrokken oudercommissie. Hieronder zullen we uitleggen wat de taken en doelstellingen zijn van de oudercommissie.

Taak oudercommissie

De oudercommissie, die bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven ouders, draagt er zorg voor dat de belangen van de groep ouders van kinderen Peuteropvang Buitenkind bezoeken zo goed mogelijk worden behartigd. Om de belangen te behartigen kan de oudercommissie gevraagd en ongevraagd advies geven aan het management van Buitenkind. De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang en mee denken over allerlei zaken die er bij buitenkind spelen. Als ouders willen we natuurlijk allemaal het beste voor onze kinderen en dit kan de oudercommissie bewaken. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op het gebied van de kwaliteit van de opvang, de prijs van de opvang en de openingstijden. Daarnaast is onze oudercommissie ook betrokken bij het organiseren van grote activiteiten zoals het zomerfeest, sinterklaas, kerstfeest.

Leden Oudercommissie:
  • Charlotte van Halteren
  • Elke Loskamp
  • Aniek Willemsen
  • Leonie de Ruijter
  • Willeke Koiter

Heeft u ook belangstelling om deel te nemen in de oudercommissie (de OC heeft nog betrokken ouders nodig) dan kunt u zich aanmelden via Sandy Mulling of Astrid Bolk of de oudercommissieleden.